Privacy policy
Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (W.V.V.) vzw

Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (W.V.V.) v.z.w.
Adres: Omgeving en Gezondheid, Campus Gasthuisberg, ON5b Herestraat 49, bus 952 3000 Leuven
E-mail: onthaalwvv@kuleuven.be
Website: https://verzekeringsgeneeskundevlaanderen.be
Bankrekening IBAN: BE26 7343 3410 8829
BIC: KREDBEBB
RPR: Leuven
Ondernemingsnummer: 0479.474.562

Algemeen

 1. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (W.V.V.) vzw als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Herestraat 49, 3000 Leuven (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0479.474.562 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Door het gebruik van onze Website en/of onze Diensten, erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden. 
 3. Door de checkbox aan te klikken waarin vermeld wordt:  “Ik verklaar dat ik de Privacy Policy volledig heb gelezen en begrepen en dat ik er zonder voorbehoud mee instem. Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken zoals uiteengezet in deze Privacy Policy”, verklaart u dat u inderdaad deze Privacy Policy gelezen heeft en  hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door het lidmaatschap of uw profiel te verwijderen. U neemt hiervoor contact op met het onthaal van WVV via mail naar onthaalwvv@kuleuven.be.
 4. Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve u onze cookie policy te lezen (LINK).
 5.  Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 13 januari 2022.

Wat, waarom en hoe lang we gegevens verwerken

Wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Deze gegevens worden gedeeld met onze zustervereniging  ASMA-asbl (N° d’entreprise: 0472 936 762) gezien de activiteiten van beide verenigingen toegankelijk zijn voor de leden van beide verenigingen.

Zulke persoonsgegevens omvatten uw naam en voornaam, e-mailadres, RIZIV-nummer of rijksregisternummer, geboortedatum, gender, telefoonnummer, deelname aan bijscholingactiviteiten, etc. 

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op

 • Uw lidmaatschap als lid; 
 • Uw deelname aan bijscholingsactiviteiten;
 • Bij te dragen tot de vervolmaking van uw professionele opleiding, op medisch, wetenschappelijk en administratief vlak; 
 • Het indienen van aanwezigheid op erkende accrediteringsactiviteiten; 
 • Om informatie te ontvangen, met name via nieuwsbrief, over de activiteiten van wvv vzw, asma asbl en eumass-uemass asbl.

Wanneer? Gebruik van Diensten, ons contacteren, gebruik van Website

Welke? Identificatiegegevens

Waarom (doel)? Verwerking van aanvraag

Wanneer

Welke

Duur

Waarom (doel)

Wettelijke grondslag

Gebruik van Website

Gebruik van Diensten

Ons contacteren

Identificatiegegevens in profiel:

Naam en voornaam, e-mailadres, RIZIV-nummer of rijksregisternummer, gender, geboortedatum, telefoonnummer

Gedurende het bestaan van het profiel.

Verwerking van aanvraag; Contactname in kader van diensten van de vereniging

Aanvraag accreditering RIZIV

 

Toestemming

Gerechtvaardigd belang 

 

In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u . Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:

 1. Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon.
 2. Om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij de Diensten kunnen verstrekken.
 3. Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
 4. Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. 
 5. Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.
 6. In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt. 

Als en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Met wie wij gegevens delen

 1. Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 3. Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie  en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar wij gegevens verwerken

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
 2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat  alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

Hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u dit aanvraagt, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 3. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Uw rechten

 1. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken.
 2. U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 3. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar onthaalwvv@kuleuven.be. 
 4. U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacy Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 5. In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 6. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 7. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.
 8. Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar onthaalwvv@kuleuven.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Indien wij bij de uitoefening van uw rechten of behandeling van uw  verzoeken om toegang vaststellen dat deze klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, behouden wij ons het recht voor deze niet te behandelen. Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen antwoorden wij binnen één maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren maar dan laten wij u binnen één maand weten waarom dit langer duurt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond voor de verwerking.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres onthaalwvv@kuleuven.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.